U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Privacy Policy

thevinylear.nl, gevestigd aan Lange Parkstraat 2 in Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.thevinylear.nl
Postadres: Lange Parkstraat 2, 4611 CP Bergen op Zoom (geen winkeladres)
Telefoonnummer: +31634001285 (tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@thevinylear.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
thevinylear.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam (personalia)
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- IP-adres
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thevinylear.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
thevinylear.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- na te gaan of de klant geen spambot is en indien nodig deze te kunnen blokkeren

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag dat deze noodzakelijk zijn voor het aangaan en de uitvoering van een (koop)overeenkomst tussen u (klant) en thevinylear.nl (leverancier). Om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren bent u verplicht ons hiervoor de noodzakelijke gegevens te verstrekken. Indien u dit niet doet, zal er geen (koop)overeenkomst tot stand kunnen komen. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
thevinylear.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van thevinylear.nl) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
thevinylear.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel staan er in de belastingwetgeving concrete bewaartermijnen omtrent ordergegevens waar wij ons aan moeten houden. Een bewaartermijn gaat in op het moment dat de transactie is afgerond.
  
De persoonsgegevens voor- en achternaam (personalia), adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer zijn vaste onderdelen van de ordergegevens. Conform de Nederlandse belastingwetgeving zijn wij verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren.
 
Onze webshop is gemaakt met het webwinkelsysteem Magento. Hierin is ook het IP-adres een vast onderdeel van de ordergegevens en deze core functionaliteit kan niet worden uitgezet. Dit gegeven wordt dus ook 7 jaar bewaard. Het IP-adres kan worden gebruikt om na te gaan of de klant een spambot is en deze kan vervolgens worden geblokkeerd. Het IP-adres wordt door thevinylear.nl voor geen enkel ander doel gebruikt.
 
Indien u een account bij ons hebt aangemaakt, zullen uw klantgegevens (inclusief eventuele overige persoonsgegevens die actief door u zijn verstrekt), worden bewaard zolang u klant bent bij thevinylear.nl. Indien u voor de periode van 2 jaar geen bestellingen hebt geplaatst, vragen wij u middels een e-mail of wij uw klantgegevens nog kunnen behouden of niet. Indien wij binnen 2 weken geen reactie op deze mail krijgen, zullen wij uw account uit ons systeem verwijderen.
  
Delen van persoonsgegevens met derden
thevinylear.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. thevinylear.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Concreet werkt thevinylear.nl met de volgende partijen om de (koop)overeenkomst met u te kunnen uitvoeren:
- Sisow (betaalprovider)
- Domeinwinkel (hosting)
- TiDi Media (beheer)

Voor de wijze waarop Sisow met de nieuwe privacy wetgeving omgaat, verwijzen wij u naar het volgende artikel op hun website: https://www.sisow.nl/News/00017/Sisow_en_de_nieuwe_privacywetgeving
Met Domeinwinkel en TiDi zullen wij op korte termijn een verwerkingsovereenkomst sluiten. Zodra deze overeenkomsten zijn gesloten, zullen wij daar op deze plaats melding van maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
thevinylear.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Als u niet over een account bij ons beschikt, kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@thevinylear.nl.
 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door thevinylear.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thevinylear.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

thevinylear.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht over de verwerking in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
thevinylear.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thevinylear.nl
 
 
(versie: mei 2018)